عوامل موثر بر طول نامه تبلیغاتی برای فروش بیمه عمر