• ساعات کار
  • ساعت 9 صبح تا 12 شب

سه عنصر اساسی تعیین کننده میزان موفقیت انسان